Правила акції "КУПУЙ, НАДСИЛАЙ РАЗОМ З ТМ "ЭКО"

 

Правила Акції

"КУПУЙ, НАДСИЛАЙ, ВИГРАВАЙ РАЗОМ З ТМ "ЭКО"

Терміни, що застосовуються в Правилах

Акційний купон – боковий захисний клапан під верхньою кришкою упаковки мюслі Торгової марки "ЭКО", на якому нанесений Код. Акційний купон з Кодом є єдиним доказом участі у Розіграші призів. Виграшний Акційний купон є єдиною підставою для отримання Призу.

Акція – рекламна кампанія "КУПУЙ, НАДСИЛАЙ, ВИГРАВАЙ РАЗОМ З ТМ "ЭКО" зі стимулювання продажу нової продукції Торгової марки "ЭКО", що проводиться у відповідності з Правилами.

Виграшна заявка – Заявка Учасника, визначена відповідно до умов п.6.6. Правил, яка дає право на Отримання Призу.

Єдиний реєстр Учасників – зведений перелік телефонних номерів та надісланих з них Кодів.

Заявка Учасника – внесені Організатором в Єдиний реєстр Учасників відомості щодо одного Учасника, а саме:

 • Код;

 • телефонний номер Учасника;

 • дата отримання SMS-повідомлення з Кодом.

Кожна Заявка Учасника має ідентифікаційний номер. Реєстрація Заявки Учасника Організатором відбувається шляхом відправки кожному Учаснику зворотного SMS-повідомлення, яке містить ідентифікаційний номер Заявки Учасника.

У разі, коли Учасник надіслав в одному SMS-повідомленні декілька Кодів, кількість Заявок Учасника відповідатиме кількості надісланих ним Кодів.

Код – унікальна для кожного Акційного купону цифрова комбінація, внесена в Реєстр кодів.

Організатор – Приватне акціонерне товариство "Екотехніка" (код ЄДРПОУ 19125454), зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44, кімната 104, фактичне знаходження за адресою: 03680, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44 корпус 8.

Отримання Призу – право на придбання Призу Переможцем за 0,01 грн.

Офіційний сайт Акціїwww.eko.ua

Переможець – Учасник, який пред’явив Розіграшній комісії Акційний купон з зареєстрованим в Виграшній заявці Кодом, ідентифікований Розіграшною комісією.

Правила – дійсні правила проведення Акції, що містять умови та порядок проведення Акції, встановлені Організатором.

Приз – Спортивний тренажер.

Реєстр Кодів – зведений перелік Кодів, нанесених на Акційні купони, що приймають участь у Акції. Кількість Кодів відповідає кількості упаковок з Акційними купонами.

Розіграш призів – порядок та умови визначення Виграшної заявки, встановлені Правилами.

Розіграшна комісія – комісія у складі 7 осіб, затверджена Організатором для визначення Переможця. Розіграшна комісія створена на весь строк проведення Акції та діє на підставі Регламенту роботи комісії, затвердженого Організатором. Розіграшна комісія здійснює визначення Переможця та контролює дотримання Правил Організатором та Учасниками протягом всього строку дії Акції.

Учасник – фізична особа, за умови дотримання нею вимог та виконання умов Правил, що надіслала SMS-повідомлення з Кодом на телефонний номер (050)416-56-97.

1. Організатор та мета

1.1. Організатор є відповідальним за проведення акції.

1.2. Організатор у своїх діях керується Правилами та чинним законодавством України і несе відповідальність за їх дотримання.

1.3. Акція проводиться з метою реклами та стимулювання продажу нової продукції від ТМ "ЭКО".

1.4. Акція проводиться Організатором за рахунок свого прибутку та не передбачає отримання Організатором виручки та/або відрахувань.

2. Територія та період проведення

2.1. Акція проводиться на всій території України в період з 08 грудня 2012 року по 01 березня 2014 року включно.

2.2. Період проведення Акції може бути змінений Організатором за його рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

3. Умови участі

3.1. Участь у Акції є безоплатною.

3.2. У Акції можуть приймати участь фізичні особи, які: мають повну цивільну дієздатність; досягли 18 років; зареєстровані за місцем проживання/перебування в Україні; відповідають вимогам та виконують умови Правил.

3.3. Не мають права приймати участь у Акції співробітники Організатора та їх родичі, члени родини (подружжя, батьки, діти, брати, сестри), а також особи, які не відповідають вимогам та/або не виконують умови Правил.

3.4. Для участі у Акції необхідно:

3.4.1. У період дії Акції придбати мюслі Торгової марки "ЭКО" в картонній упаковці, що має на лицевій частині та на верхній кришці позначку "АКЦІЯ";

3.4.2. Знайти під верхньою кришкою придбаної упаковки Акційний купон з Кодом та зберігати його весь період проведення Акції;

3.4.3. Відправити на телефонний номер (050)416-56-97 SMS-повідомлення, яке повинне містити надрукований на Акційному купоні Код. У разі відправки SMS-повідомлення, яке містить більше ніж один Код, Коди вносяться з пробілом між ними. Вартість відправлення SMS-повідомлення визначається за індивідуальним тарифом користувача мобільного зв’язку, встановленим оператором. Вартість та доступність послуги відправник SMS-повідомлення повинен уточнити в довідковій службі свого оператора мобільного зв’язку.

3.4.4. Отримати від Організатора протягом одного робочого дня з моменту вказаної відправки зворотне SMS-повідомлення про реєстрацію надісланого Коду/Кодів.

3.5. Особа, яка дотрималась вимог п.п.3.1. – 3.4. Правил набуває статусу Учасника.

3.6. Учасник погоджується, що у разі перемоги у Розіграшу призів, його прізвище, ім'я, по-батькові та інші особисті дані, зображення, інтерв’ю з ним та інші матеріали можуть бути безоплатно використані Організатором у цілях, пов’язаних з проведенням Акції, у строки її проведення.

3.7. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, захисту персональних даних. Надання інформації іншим особам можливе лише на підставах і в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. Права та обов’язки

4.1. Учасник має право:

4.1.1. Реєструвати необмежену кількість Кодів та отримувати Призи згідно з Правилами.

4.1.2.Відправити в одному SMS-повідомленні декілька Кодів з дотриманням вимог Правил.

4.1.3. У разі визнання його Переможцем, отримати Приз.

4.1.4. Відмовитись від отримання Призу.

4.1.5. Звертатись за роз’ясненнями умов акції до Організатора.

4.2. Учасник зобов’язаний:

4.2.1. Придбати мюслі Торгової марки "ЭКО".

4.2.2. Зберегти непошкодженим Акційний купон з відправленим в SMS-повідомленні Кодом.

4.2.3. У разі виграшу Призу, для підтвердження свого права на отримання Призу, пред’явити Організатору оригінальний Акційний купон з відправленим в SMS- повідомленні Кодом.

4.2.4. Дотримуватись інших вимог Правил та законодавства України.

4.3. Організатор має право:

4.3.1. Вимагати від Учасників дотримання вимог Правил та законодавства України.

4.3.2. З метою підтримки інтересу до Акції, включити в призовий фонд додаткові призи.

4.3.3. Відмовити в реєстрації надісланої цифрової комбінації у випадку, якщо вона не є Кодом.

4.3.4. Змінити строки проведення Акції.

4.3.5. Відмовити Учаснику в отриманні Призу у разі:

 • надання Учасником Акційного купону, який/код на якому неможливо ідентифікувати внаслідок недбалого зберігання;

 • надання несправжнього (підробленого) Акційного купону або Акційного купону з несправжнім (підробленим) Кодом;

 • ненадання Учасником зумовлених п.7.1. Правил документів та відомостей;

 • прострочення Учасником строків, передбачених п.7.1. Правил;

 • незгоди Учасника з участю у рекламних заходах Організатора, передбачених Правилами.

4.3.6. Відмовити в участі у Акції відправнику SMS-повідомлень, який тричі поспіль відправив цифрові комбінації, які не є Кодом.

4.3.7. Скасувати подальшу участь в Акції шляхом вилучення Заявок Учасника особі, яка надала Розіграшній комісії несправжній (підроблений) Акційний купон або Акційний купон з несправжнім (підробленим) Кодом.

4.4. Організатор зобов’язаний:

4.4.1. Дотримуватись при проведенні Акції Правил та законодавства України.

4.4.2. Забезпечувати Учасників повною, необхідною, достовірною інформацією щодо умов Акції.

4.4.3. Зареєструвати надісланий SMS-повідомленням Код у випадку його тотожності з одним із Кодів, внесеним до Реєстру кодів.

4.4.4. У разі дотримання Переможцем вимог Правил, видати йому Приз.

4.4.5. Виступити податковим агентом Переможця.

4.5. Організатор та Учасники мають також інші права та обов’язки, визначені Правилами та законодавством України.

5. Призовий фонд.

5.1. Призовий фонд формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики Призів визначаються Організатором.

5.2. Призовий фонд Акції складається з Призів, кількість яких відповідатиме строку проведення Акції та кількості розіграшів призів.

5.3. Призовий фонд Акції обмежений і складає зазначену в п.5.2. Правил кількість Призів.

5.4. Організатор залишає за собою право збільшити кількість Призів Акції або додатково включити в Акцію інші призи, не передбачені Правилами.

5.5. Призи можуть відрізнятися від представлених в анонсованих матеріалах.

5.6. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно кількістю Призів зазначеною в п.5.2. Правил.

5.7. Заміна Призів видачею їх грошової вартості не допускається.
 

6. Порядок Розіграшу призів

6.1. Надіслане SMS-повідомлення з Кодом реєструється Організатором як Заявка Учасника.

У випадку, якщо надіслане Організатору SMS-повідомлення з цифровою комбінацією не є Кодом, таке повідомлення не реєструється і зворотне повідомлення Організатором не надсилається.

6.2. В черговому Розіграші призів приймають участь Заявки Учасників, зареєстровані Організатором станом на дату, що передує черговій даті Розіграшу призів. Заявки Учасників, зареєстровані пізніше вказаної дати, приймають участь у наступному за чергою Розіграшу призів.

6.3. Вказані у п.6.2. Правил Заявки з Єдиного реєстру Учасників переносяться на однакові паперові носії по кількості зареєстрованих Кодів.

6.4. Всі перенесені на паперові носії Заявки Учасників складаються Розіграшною комісією в картонний короб. Організатор гарантує, що картонний короб не є лотерейним обладнанням та/або технічним обладнанням (пристроєм) і не включає в себе такі пристрої. Короб виготовлений виключно для розіграшу призів Акції шляхом випадкового визначення Виграшної заявки.

6.5. Складені в картонний короб Заявки Учасників ретельно перемішуються, після чого один з членів Розіграшної комісії через спеціальний отвір в коробі навмання виймає одну Заявку Учасника, яка невідкладно вноситься в Протокол встановлення результатів Розіграшу призів та в таблицю проведення Розіграшу призів як Виграшна заявка.

6.6. Невідкладно після підписання Протоколу про встановлення результатів Розіграшу призів:

 • Учаснику, яким надіслана Виграшна заявка, надсилається SMS-повідомлення про перемогу в Розіграші призів;

 • Заявки Учасників, які приймали участь у проведеному Розіграшу призів, вилучаються з Єдиного реєстру Учасників і надалі не приймають участі в Акції.

6.7. Результат Розіграшу призів є остаточним і перегляду не підлягає.

6.8. Публічне оголошення з результатами Розіграшу призів відбувається на Офіційному сайті Акції протягом п’яти календарних днів від дати чергового проведення Розіграшу призів.

6.9. Розіграш призів відбуватиметься у першому кварталі 2014 року, а саме:

 • 01 березня 2014 року

Розіграш призів відбувається в приміщенні Організатора за адресою: 03680, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44 корпус 8 без присутності Учасників.

6.10. У разі прийняття Організатором рішення про продовження строків Акції, інформація про наступні дати Розіграшу призів буде публічно оголошена на Офіційному сайті Акції.
 

7. Умови отримання Призів

7.1. Для отримання Призу Учасник зобов'язується не пізніше 30 календарних днів від дати певного публічного оголошення про результати Розіграшу призів:

7.1.1. Пред’явити Розіграшній комісії паспорт громадянина України з відповідною реєстрацією за місцем проживання/перебування та надати комісії його копію.

7.1.2. Пред’явити Розіграшній комісії Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру або документ, що її замінює та надати комісії її копію.

7.1.3. Передати Розіграшній комісії для ідентифікації Акційний купон з зареєстрованим в Виграшній заявці Кодом.

7.1.4. За пропозицією Організатора прийняти участь у рекламному заході Організатора (інтерв’ю, відео-, фотозйомка, інше) щодо проведення Акції.

7.2. Ідентифікація Акційного купону здійснюється безпосередньо Розіграшною комісією. У разі виникнення у Розіграшної комісії сумнівів щодо справжності Акційного купону та/або нанесеного на нього Коду, Організатор має право прийняти рішення про проведення експертизи із залученням відповідних фахівців.

7.3. Після ідентифікації Акційного купону Учасник визнається Переможцем.

7.4. Переможець має право на Отримання Призу безпосередньо в приміщенні Організатора, або поштовим відправленням, здійсненим за бажанням Переможця за рахунок та силами Організатора на адресу, вказану Переможцем.

Надсилання Призу поштовим відправленням здійснюється Організатором в межах України, виключно у випадку проживання/перебування Переможця поза межами м. Києва.

7.5. Переможець має право відмовитись від Отримання Призу, про що він зобов’язаний письмово повідомити Розіграшну комісію протягом 30 календарних днів від дати певного публічного оголошення про встановлення результатів Розіграшу призів. В цьому випадку переданий Переможцем Розіграшній комісії Акційний купон знищується.

7.6. Прострочення Учасником строку, визначеного п.7.1. Правил позбавляє його права на Отримання призу. Претензії з цього приводу Організатором не розглядаються, компенсація за неотриманий Приз не видається.

7.7. Організатор має право відмовити Учаснику в Отриманні Призу у випадку недотримання Учасником умов п.п.3.2., 3.3., підпункту 4.3.5. п.4.3, підпунктів 7.1.1.- 7.1.5. п.7.1. Правил.

7.8. Отримання Призу Переможцем підтверджується підписанням Організатором, в особі члена Розіграшної комісії, та Переможцем або його повноважним представником, акту приймання-передачі Призу.

7.9. Право власності на Приз, а також ризики його випадкового пошкодження або знищення (втрати) переходить від Організатора до Переможця з моменту підписання ними Акту приймання-передачі Призу.

7.10. Копії документів, переданих Організатору, поверненню Учаснику не підлягають.

8. Обмеження та інші умови

8.1. В разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили), а саме: війни, воєнних дій, блокади, інших дій держави; пожеж, повеней, іншого стихійного лиха; прийняття органами влади та/або органами місцевого самоврядування законодавчих та/або розпорядчих актів, які унеможливлюють виконання Організатором своїх зобов'язань, він звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 90 календарних днів, Організатор має право на припинення Акції і не несе відповідальності за таке припинення.

8.2. Організатор не несе відповідальності за неотримання Призу Переможцем, якщо це сталось внаслідок причин, не залежних від Організатора (помилки в роботі служб доставки, неправильно вказана Переможцем адреса отримання Призу, прострочення строків звернення і т.п.).

8.3. Організатор не несе відповідальності за неможливість Переможця використовувати Приз за призначенням з будь-яких причин. Відповідальність за якість, комплектність Призу і його гарантійне обслуговування несе виробник Призу.

8.4. Отриманий Переможцем Приз поверненню або обміну Організатором з будь-яких причин не підлягає.

8.5. Учасник несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

8.6. У разі виникнення спірної ситуації щодо умов проведення Акції, тлумачення та дотримання Правил, рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

8.7. Акція є договором приєднання, умови якого встановлені Організатором та викладені в Правилах. Відправкою SMS-повідомлення з Кодом особа приймає умови цього договору, зобов'язується їх дотримуватись та дає згоду на те, що може бути позбавлена права участі у Акції у разі їх порушення.

8.8. Інформування щодо строків проведення та інших умов Акції здійснюється Організатором виключно на Офіційному сайті Акції або за телефонами (044)-490-97-62, (050) 416-56-97.